SUB TITLE

Politika privatnosti

Opći uvjeti poslovanja web trgovine DALIA (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, odredbama Zakona o obveznim odnosima, odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, te odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini.
Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pristupanje i korištenje web trgovine DALIA te kupovinu tamo dostupnih proizvoda.
Pristupanjem web stranici i korištenjem web trgovine DALIA potvrđujete da ste pročitali Opće uvjeti poslovanja, te da ih u cijelosti prihvaćate.

OSNIVAČ WEB TRGOVINE DALIA
Web trgovinu DALIA na domeni dalia-made.com dostupnu na adresi: www.dalia-made.hr, je osnovala tvrtka PINKICA KREATIVE, obrt za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Križevcima, Istarska ulica 39, OIB: 57573924391 (u daljnjem tekstu: prodavatelj), upisana u obrtni registar Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije pod obrtnicom: 06010201448 i matičnim brojem obrta: 97803812, vlasnik Dalia
Katavić. Žiro račun – IBAN: HR6224020061140308990 otvoren je kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Kontakti – telefon: 099 4932 497, e-mail: dalia.galerija@gmail.com
Usluga web trgovine DALIA je usmjerena na pružanje informacija o proizvodima prodavatelja, prodaju proizvoda web trgovine DALIA kupcima te na organiziranje dostave prodanih proizvoda.

PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA WEB TRGOVINE DALIA
Prodavatelj zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini DALIA, bez obavezne prethodne najave ili obavijesti. U slučaju sudskog spora primjenjuje se Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u trenutku izvršenja kupnje.

UGOVOR O KUPOPRODAJI SKLOPLJEN PUTEM WEB TRGOVINE DALIA
Proizvodi u web trgovini DALIA mogu se naručivati putem web košarice dvadeset četiri sata na dan, sedam dana u tjednu i to na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani kupac web trgovine DALIA,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost kupac web trgovine DALIA.
Nakon odabiranja željenih proizvoda i unosa neophodnih podataka za izvršenje narudžbe potrebno je potvrditi svoju suglasnost s Općim uvjetima poslovanja koji čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji. Radnje koje su izvršene i potvrđene prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe smatraju se pravno obvezujućim, te sukladno Općim uvjetima poslovanja predstavljaju sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web trgovine DALIA. Cijena proizvoda istaknuta u web trgovini DALIA je maloprodajna s uključenim PDV-om i predstavlja poziv kupcima za kupnju proizvoda. Nakon predavanja narudžbe od strane kupca, na e-mail adresu koja je upisana prilikom davanja narudžbe kupac će primiti potvrdu od strane prodavatelja kojom se potvrđuje primitak narudžbe. Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, isti bezuvjetno zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe, o čemu će obavijestiti kupca putem e-mail poruke.

CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI DALIA
Cijene proizvoda u web trgovini DALIA izražene su u eurima (€) i hrvatskim kunama (kn) te uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. U slučaju da je zbog greške od strane prodavatelja u web trgovini DALIA istaknuta pogrešna cijena proizvoda, isti nije obvezan kupcu isporučiti naručeni proizvod pod nepovoljnim uvjetom te će kupcu biti ponuđen proizvod po ispravnoj cijeni. Račun za kupljene proizvode će se dostaviti kupcu u paketu zajedno s proizvodima, osim u slučaju plaćanja pouzećem kada će račun biti izdan po obavijesti o primitku uplate.
U slučaju potrebe za R1 računom potrebno je odabrati tu opciju prilikom davanja narudžbe u web trgovini DALIA.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI DALIA
Plaćanje naručenih proizvoda kupac vrši:
– gotovinom dostavljaču prilikom primitka proizvoda (po pouzeću) ili
– na transakcijski račun prodavatelja – IBAN: HR6224020061140308990 otvoren je kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. korištenjem internet bankarstva ili opće uplatnice po prethodno izdanom predračunu za naručene proizvode od strane prodavatelja u kojem slučaju proces isporuke počinje nakon evidentiranja uplate na računu prodavatelja.
– kartično putem Corvus Pay usluge

TROŠAK DOSTAVE PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI DALIA
Dostava proizvoda kupljenih u web trgovini DALIA je besplatna i važi za cijelo područje Republike Hrvatske.

ISPORUKA PROIZVODA
Naručeni proizvodi se isporučuju putem specijalizirane dostavne službe – ugovornog partnera Intime d.o.o. isključivo na području Republike Hrvatske.
Isporuka će najčešće uslijediti u roku od tri radna dana od dana zaprimanja narudžbe, a najkasnije u Zakonom propisanom roku od trideset dana.
Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti kupca, koji može prihvatiti ili otkazati isporuku ostalih proizvoda. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, o navedenom će biti obaviješten telefonskim putem.
Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja transportne ambalaže i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke kupac potvrđuje da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja transportne ambalaže.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI
Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača bez navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio prije isporuke proizvoda. Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji i to putem putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o kupoprodaji poslane:
– putem elektroničke pošte na adresu: dalia.galerija@gmail.com,
– putem telefona na broj: 099 4932 497
– ili na adresu: Galerija Dalia, Praška 6, 10000 Zagreb, zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji bez odgađanja elektroničkom poštom.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupoprodaji, a kupac je sukladno odredbama članka 84. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača dužan primljenu robu vratiti o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja na adresu: Galerija Dalia (vraćanje proizvoda iz web trgovine), Praška 6, 10000 Zagreb, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne smije biti korišten i mora se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim certifikatom. Ukoliko je uslijed isprobavanja proizvoda došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda, po primitku vraćenog proizvoda će prodavatelj izvršiti procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca eventualno biti isplaćen. U takvim situacijama će prodavatelj kontaktirati kupca i pokušati dogovoriti najprihvatljivije rješenje za obje strane. Prodavatelj će sukladno odredbama članka 83. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat
plaćenog iznosa kupcu na isti način kao i kupac prilikom plaćanja, odnosno na račun kupca ukoliko kupac isti dostavi u obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji ili naknadno, bez snošenja dodatnih troškova u odnosu na povrat.

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputite putem elektroničke pošte na adresu: dalia.galerija@gmail.com putem telefona na broj: 099 4932 497 ili na adresu: Galerija Dalia, Praška 6, 10000 Zagreb. Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora. Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora prodavatelj na adresu kupca šalje specijalnu dostavnu službu koja će preuzeti paket s proizvodom i vratiti ga na adresu prodavatelja. Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno
odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, zajedno s troškovima dostave. U slučaju da reklamacija nije utemeljena se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na njegovu adresu.

PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA
Prodavatelj u web trgovini DALIA nudi proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu. Prodavatelj je dužan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe. Prodavatelj je obvezan dostaviti kupcu prodani proizvod na način i u vrijeme kako je to navedeno u Općim uvjetima poslovanja, nakon što kupac preda i potvrdi narudžbu. Web trgovina DALIA može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu kao rezultat redovnog i izvanrednog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile, kolektivnog godišnjeg odmora radnika prodavatelja ili drugih uzroka, te stoga prodavatelj nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine DALIA, djelomični ili potpuni prekid, pogrešan rad i tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka, te bilo kakva potraživanja ili gubitke kupaca koji iz toga proizlaze.

PRAVA I OBVEZE KUPCA
Kupac je dužan platiti kupljeni proizvod i troškove dostave, te preuzeti proizvod prilikom dostave. Ukoliko kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti naručeni proizvod prilikom dostave, dužan je prodavatelju platiti trošak dostave proizvoda. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, koje nastane kao posljedica rukovanja proizvodom, osim onog nužno neophodnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I PRIVATNOSTI
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka kupaca web trgovine DALIA te će s istima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, s napomenom da prodavatelj prikuplja samo nužne osnovne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa predavanja narudžbe te jamči da isti nikada neće biti dani na uvid ili uporabu trećim osobama. Osobni podaci kupaca web trgovine DALIA nalaze se u web zbirci podataka najduže jednu godinu od dana zadnje kupovine nakon čega se isti automatski brišu, te se koriste isključivo za potrebe operatera kod obrade narudžbe i dostave proizvoda putem specijalizirane dostavne službe – ugovornog partnera In Time d.o.o.. Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas obavijestite na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: dalia.galerija@gmail.com nakon čega će isti biti odmah trajno izbrisani.

KOLAČIĆI
Prilikom otvaranja naše stranice ili pregledavanja istih automatski se prikupljaju nužni podaci koristeći kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo. Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja i
koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja. Ako ste zabrinuti zbog spremanja kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih kolačića ili da vas upozori prilikom postavljanja kolačića, što vam omogućuje da odlučite želite li ih prihvatiti ili ne. Također možete obrisati kolačiće sa svog uređaja. Međutim, ako odaberete blokiranje kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje posjećujete možda neće ispravno
raditi.

AUTORSKA PRAVA
Prodavatelj polaže autorska prava na sve sadržaje web stranice i web trgovine DALIA (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod), te će se svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice i web trgovine DALIA u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili na bilo kojeg drugog načina iskorištavanja bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole prodavatelja smatrati kršenjem autorskih prava.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I PRIMJENA PRAVA
Sve pritužbe kupaca će prodavatelj nastojati riješiti sporazumno mirnim putem, te kupci mogu kontaktirati prodavatelja ili uputiti pritužbu, odnosno prigovor na e mail adresu: daliamade@gmail.com, na koji se prodavatelj obvezuje odgovoriti u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora. Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova omogućuje kupcima i prodavateljima da riješe sporove povezane s internetskom kupovinom robe ili usluga bez sudskog postupka, a ista je dostupna ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm event=main.home2.show&lng=HR. U slučaju sudskog spora vezanog za Opće uvjete poslovanja i ugovore o kupoprodaji nadležan je stvarno nadležni sud u Križevcima uz primjenu hrvatskog prava. Opće uvjete poslovanja možete preuzeti ovdje u pdf formatu: link.